Rys historyczny

Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Rzeszowie     

„(…) A chociaż różne nauki i techniki, które przynoszą znaczny pożytek ludziom

         to jednak trudno będzie znaleźć taką, która by mogła współzawodniczyć

         z geodezją i kartografią pod względem różnorodności i stałości w przynoszeniu  

         korzyści dla spraw zarówno publicznych i prywatnych.”

                                                                         Jan Brożek – nestor polskiej geodezji.

W okresie drugiej wojny światowej zawód geodezyjny poniósł ogromne straty. Geodeci przemierzyli wszystkie szlaki bojowe Wojska Polskiego na wschodzie i zachodzie, stanowili także ważne ogniwo walki podziemnej w kraju. Z chwilą wyzwolenia Polski, jako jedni z pierwszych w środowisku technicznym podjęli działalność zawodową, organizując służbę geodezyjną i kartograficzną, a także szkolnictwo zawodowe. 

W atmosferze pełnej zapału i woli ofiarnego działania w dniu 20.03.1945 r. wznowił działalność  Związek  Mierniczych  Rzeczypospolitej  Polskiej.

1. Dzięki staraniom Franciszka Łukszy i Jana Pańki na przełomie lat 1946  i 1947  powołano Oddział Związku Mierniczych R.P. w Rzeszowie.

2. W pierwszych powojennych latach Oddział Związku zajmował się głównie     organizacją wojewódzkiej służby geodezyjnej, kształceniem kadr geodezyjnych                        i kartograficznych, a także sprawami reformy rolnej. Z inicjatywy członków związku         Józefa Barańskiego, Emila Pretoriusa i Franciszka Łukszo powołano w 1945 r. Wydział Mierniczy przy Państwowej Szkole Budownictwa w Jarosławiu, który później przekształcano kolejno w 2-letnie Liceum Miernicze, 3-letnie Gimnazjum Miernicze, Technikum Geodezyjne, a aktualnie Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących

 i Inżynierii Środowiska.

3. Naczelnym zadaniem, jakie postawił sobie nowy Zarząd, to szkolenie swych     członków. Już w lutym 1948 r. zaproszono do Rzeszowa wybitnych uczonych geodetów,  Mieczysława Wronę prof. geodezji AGH w Krakowie i  Czesława Kamelę prof. Politechniki Warszawskiej do przeprowadzenia wykładów nt. wykonywania prac przy triangulacji, poligonizacji precyzyjnej, planowaniu przestrzennym, fotogrametrii, przy użyciu nowoczesnego sprzętu geodezyjnego. W trwających 6 dni wykładach słuchacze mogli między innymi usłyszeć o pomiarze długości baz triangulacyjnych przy pomocy radarów i osiąganych dokładnościach, co było w tamtym okresie nieznaną super nowością.

4. Poważnym osiągnięciem Związku było zorganizowanie kursu dla sił     pomocniczych  kreślarsko – technicznych dla 60-ciu osób. Kierownikiem kursu był Franciszek Łukszo, sekretarzem Jan Pańko, natomiast wykładowcami byli koledzy z Zarządu.

5. Doceniając aktywność  Związku w Rzeszowie, Zarząd Główny Naczelnej     Organizacji Technicznej powierzył mu organizację swego Oddziału w Rzeszowie, który powołano  16 listopada 1950 roku. Organizację tego Oddziału przeprowadził z upoważnienia Zarządu Głównego Kazimierz Lipski, a komisarycznym prezesem i sekretarzem zostali również Antoni Wojtyś i Włodzimierz Krechel. Oczywiście pierwszym członkiem Oddziału NOT  był  Oddział  Związku  Mierniczych  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  Rzeszowie. Dużym osiągnięciem było  założenie przez Stanisława Racławickiego biblioteki technicznej z zakresu miernictwa i wiedzy rolniczej, co dało możliwość uczącej się młodzieży, geodetom pracującym  wypożyczania brakujących  i drogich książek, nowych wydawnictw   czasopism.

6. Staraniem Zarządu Oddziału SGP zorganizowano w 1955 r. kurs dla maturzystów,     zamieniony później w Pomaturalną Szkołę Techniczną w Jarosławiu.

  7. Komisja Postępu Technicznego opracowała model podziałki transwersalnej dla

czterech  skal, według którego wykonano 250 sztuk podziałek, oraz rozpatrywała

i opiniowała dalsze pomysły i projekty członków SGP a to:

  –  haków do liczenia przyłożeń taśmy stalowej,

           –  lekkiej łaty pomiarowej pomysłu Zenona Paszkowskiego,

           –  przyrządu do mechanicznego wyznaczenia przyrostów współrzędnych punktów

  poligonowych pomysłu Włodzimierza Kunzeka,

           –  odległownicy do pomiaru szczegółów i długości boków

              poligonowych pomysłu Bazylego Dejneki,

          –   świdra do stabilizacji punktów poligonowych i granicznych pomysłu  Zygmunta

              Mączki.

Pod kierownictwem Zygmunta Wierzyńskiego został wydany  drukiem pierwszy tom podręcznika „Przewodnik urządzeniowca rolnego”.

8. W dniu 27 kwietnia 1968 r. został otwarty i oddany do użytku Dom Technika    zlokalizowany przy ul. Kopernika 1 w Rzeszowie. Otwarcie tej placówki stworzyło warunki do rozwinięcia szerokiej działalności wszystkich stowarzyszeń naukowo-technicznych, w tym i naszego Stowarzyszenia.

Staraniem Zarządu Oddziału w październiku 1968 r. powołano w Rzeszowie Punkt Konsultacyjny Wydziału Geodezyjnych Urządzeń Rolnych Wyższej Szkoły Rolniczej            w Krakowie, którego zajęcia odbywały się w nowo oddanym Domu Technika.

9. W kadencji 1982 – 1983  Zarząd Oddziału wystąpił do Wojewody    Rzeszowskiego o powołanie 5 letniego Technikum Geodezyjnego w Rzeszowie, na bazie i w miejsce dotychczasowej Pomaturalnej Szkoły Technicznej.

          10. W 1997 r. zorganizowano obchody 50-lecia Oddziału, których kulminacyjnym punktem była uroczysta sesja we wrześniu, w  Ośrodku wypoczynkowym Kaczarnica

k. Czudca.

                                           3.    Składy osobowe władz Oddziału [1947 – 2018]

Pierwszymi członkami i działaczami Związku z terenu ówczesnego województwa rzeszowskiego byli: Józef Bieniasz, Wilhelm Chwałek, Franciszek Łukszo, Tadeusz Presz, Franciszek Sroczyński, Zygmunt Wierzyński, Jan Pańko, Kazimierz Lipski i Kazimierz Tarajko. Przewodniczącym pierwszego Zarządu został Józef Bieniasz a sekretarzem Jan Pańko. Oddział liczył 18 członków.

Na drugą kadencję Oddziału Związku Mierniczych RP w Rzeszowie wybrano

 w 1950 r. Zarząd w składzie:

Przewodniczący – Zygmunt Wierzyński, Sekretarz – Tadeusz Cichocki, Skarbnik   Kazimierz Tarajko, Członkowie :  Józef Bieniasz, Kazimierz Lipski.

Powołano Komisje:

            Komisję ds. Oświaty pod przewodnictwem Stanisława Racławickiego,

Komisję współzawodnictwa pracy pod przewodnictwem Jana Pańki,

Komisję szkolenia w składzie: Kazimierz Lipski, Jan Pańko, Józef Bieniasz,

Komisję Funduszu Pośmiertnego pod przewodnictwem Kazimierza Tarajko.

Oddział liczył 84 członków.

W dniu 20.01.1951 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym powołano nowy Zarząd  Oddziału w składzie:

Przewodniczący –  Antoni Wojtyś, Z-ca Przew.- Karol Chmielecki, Sekretarz – Włodzimierz Krechel, Skarbnik – Kazimierz Tarajko, Członkowie : Kazimierz Lipski,  Zofia Płonczańska, Adam Żaki.

Oddział liczył 154 członków.

W dniu 3 marca 1952 r. na Walnym Zgromadzeniu członków Oddziału Związku Mierniczych R.P. został wybrany nowy Zarząd Oddziału w składzie:

Przewodniczący – Józef Bieniasz, Z-ca Przewodnicz. – Adam Żaki, Sekretarz – Tadeusz Cichocki, Skarbnik – Kazimierz Tarajko, Członkowie : Józef Kłos, Zygmunt Mączka, Wincenty Nawrocki.

Powołano  również następujące Komisje:

Komisję rewizyjną z przewodniczącym Janem Pańko,

Komisję d/s na stopień inżyniera z przewodniczącym Zygmuntem Wierzyńskim,

Komisję wynalazczości i postępu technicznego z przewodniczącym Bazylim Dejneką,

Komisję współzawodnictwa z przewodniczącym Wilhelmem Chwałkiem,

Komisję odczytowo -szkoleniową z przewodniczącym Włodzimierzem Krechelem,

Komisję organizacyjno – programową z przewodniczącym Kazimierzem Lipskim,

Komisję ds. funduszu pośmiertnego z przewodniczącym Władysławem Aleksandrowiczem,

Komisję norm pracy z przewodniczącym Franciszkiem Ungehauerem,

Sąd Koleżeński z przewodniczącym Piotrem Stąporem.

Oddział liczył 214 członków.

W dniu 15 lutego 1954 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano                          Zarząd Oddziału w składzie:

Przewodniczący – Zygmunt Wierzyński , Z-ca Przewodnicz. -Wilhelm Chwałek,

Sekretarz – Jan Pańko, Skarbnik – Kazimierz Otto, Członkowie : Julian Biały, Stanisław Mrozowicz,   Stanisław Tereszkiewicz.

Powołano również następujące komisje:

Komisję rewizyjną z przewodniczącym Bogdanem Forowiczem,

Komisję d/s na stopień inżyniera z przewodniczącym Tadeuszem Łobaziewiczem,

Komisję wynalazczości i postępu technicznego z przewodniczącym Bazylim Dejneką,

Komisję współzawodnictwa z przewodniczącym Stanisławem Racławickim,

Komisję odczytowo -szkoleniową z przewodniczącym Karolem Chmieleckim,

Komisję organizacyjno – programową z przewodniczącym Kazimierzem Lipskim,

Komisję ds. funduszu pośmiertnego z przewodniczącym Wincentym Nawrockim,

Sąd Koleżeński z przewodniczącym Leopoldem Kiersnowskim.

Oddział liczył 218 członków.

Prace Zarządu Oddziału następnej kadencji tj. w 1955 r. przebiegały pod kierownictwem Przewodniczącego – Leopolda Kiersnowskiego.

Oddział liczył 227 członków.

Na kadencję 1956 – 1958 został wybrany nowy Zarząd, którego Przewodniczącym został  Kazimierz Tarajko, a  Sekretarzem  Stanisław Racławicki.

Oddział liczył 288 członków.

W lutym 1959 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, na którym wybrano następny Zarząd w składzie:

Prezydium Zarządu Oddziału

Przewodniczący – Witold  Szymczyk, Z-cy Przewodnicz.- Kazimierz Tarajko, Antoni Wojtyś, Sekretarz –  Kazimierz Otto, Skarbnik –  Włodzimierz Krechel.

Członkowie Zarządu: Franciszek Łukszo, Jan Pańko, Marian Kaszycki, Stanisław Kukulski, Kazimierz Lipski, Bogdan Forowicz, Zygmunt Wierzyński.

W latach 1961 – 1967  Zarząd  Oddziału  pracował  pod  kierownictwem Przewodniczącego Kazimierza Tarajki. Sekretarzem Zarządu Oddziału został wybrany Jan Pańko a Skarbnikiem Kazimierz Żarek.

Działały również następujące Komisje:

Komisja ds. Szkolenia w składzie: Emil Chmiel, Marian Kaszycki, Marian Liszka, Witold Szymczyk, Stanisław Pacześniak,

Komisja Techniki w składzie: Adam Czapelski, Roman Grodzicki, Franciszek Grabowski, Roman Drajewicz, Bronisław Orliński, Zdzisław Dec, Bogdan Forowicz, Marian Kaszycki, Edward Domka, Stanisław Pacześniak i Bazyli Dejneka,

Komisja ds. Wydawnictw pracowała w składzie: Stanisław Racławicki, Roman Konieczny, Aleksander Rybka, Marian Klechowski.

Oddział liczył 565 członków.

Na kadencję 1968 – 1970 powołano Zarząd w składzie:

Prezydium Zarządu Oddziału

Przewodniczący  – Kazimierz Tarajko, Z-cy Przewodnicz.  – Witold Szymczyk, Emil Chmiel, Sekretarz – Jan Pańko, Skarbnik – Kazimierz Żarek.

Członkowie Zarządu Oddziału

Adam Czapelski, Roman Grodzicki, Franciszek Łukszo, Bronisław Orliński, Jan Skawina, Stanisław Słyszyński, Zygmunt Wierzyński, Franciszek Grabowski, Janina Chruszczyńska, Tadeusz Duda, Stanisław Hajnus, Marian Kaszycki, Andrzej Turski, Mieczysław Zagocki, Włodzimierz Krechel, Bronisław Cieśla, Kazimierz Błażej, Bohdan Forowicz, Józef Żuk.

Oddział liczył 820 członków zwyczajnych oraz 15 członków zbiorowych.                                                                            

Na kadencję 1971 –1973 wybrano Zarząd w składzie:

Prezydium Zarządu Oddziału

Przewodniczący – Emil Chmiel ,Z-cy Przewodnicz. – Kazimierz Tarajko, Witold Szymczyk,  Roman Drajewicz, Sekretarz – Stanisław Słyszyński, Z-ca Sekretarza – Jan Pańko, Skarbnik – Kazimierz Żarek.

Członkowie Zarządu Oddziału

Antonina Pałach, Bogusław Barański, Krzysztof  Cisek, Maria Cisowska, Kazimierz Błażej, Adam Czapelski, Roman Grodzicki, Zygmunt Kozioł, Marian Liszka, Łucjan Pietluch, Jan Skawina, Zygmunt Wierzyński, Józef Żuk, Marian Kaszycki, Bronisław Cieśla.

Oddział liczył 1067 członków zwyczajnych oraz 17 zbiorowych.

Na kadencję 1974-1976 wybrano Zarząd w składzie:

  Prezydium Zarządu Oddziału

Przewodniczący – Emil Chmiel, Z-cy Przewodnicz. – Krzysztof  Cisek, Roman Drajewicz, Witold  Szymczyk, Kazimierz Tarajko, Sekretarz – Stanisław Słyszyński, Z-ca Sekretarza – Jerzy Kalita, Skarbnik –  Kazimierz Żarek.

Członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego

Bogusław Barański, Zdzisław Dec, Roman Grodzicki, Zygmunt Kozioł, Marian Liszka, Ludwik Olszewski, Łucjan Pietluch, Jan Skawina, , Zygmunt Wierzyński, Józef Żuk, Adam Czapelski, Michał Gałda, Włodzimierz Krechel, Władysław Aleksandrowicz.

Oddział liczył 1503 członków zwyczajnych oraz 2 członków zbiorowych.

Na kadencję 1977-1979 wybrano Zarząd w składzie:

Prezydium Zarządu Oddziału

Przewodniczący – Krzysztof  Cisek, Z-cy Przewodnicz.-. Emil Chmiel, Roman Drajewicz, Marian Liszka, Sekretarz – Stanisław Bartman, Skarbnik – Irena Moskwa, Członkowie: Zygmunt Kozioł, Stanisław Słyszyński,   Kazimierz Tarajko.

Członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego

Włodzimierz Krechel, Bolesław Nowak, Władysław Aleksandrowicz, Bogusław Barański, Jerzy Kalita, Kazimierz Żarek, Ludwik Markowicz.

Na kadencję 1980 – 1982 wybrano Zarząd w składzie:

Prezydium Zarządu Oddziału

Przewodniczący – Krzysztof  Cisek, Z-cy Przewodnicz. – Emil Chmiel, Roman Drajewicz, Marian Liszka, Kazimierz Tarajko, Sekretarz – Stanisław Bartman, Skarbnik –  Irena Moskwa,  Członkowie : Maria Cisowska, Jan Koncewicz, Roman Konieczny, Władysław Krawiec,   Stanisław Słyszyński.

Członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego

Bolesław Nowak, Franciszek Łukszo, Andrzej Kwaśny, Witold Szymczyk, Janusz Skarbek.

Na kadencję 1983-1985 wybrano Zarząd w składzie:

Prezydium Zarządu Oddziału

Przewodniczący- Krzysztof Cisek, Z-cy Przewodnicz.- Stanisław Bartman, Roman Drajewicz,  Jan Reiss, Sekretarz – Irena Moskwa, Skarbnik – Tadeusz Charchut, Korespondent – Maria Cisowska, Członkowie : Emil Chmiel, Jan Koncewicz Władysław  Krawiec.

Członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego

Władysław Dziura, Bronisław Cieśla, Janusz Skarbek, Marek Urbanek, Bolesław Nowak, Władysław Kałużny.

Na kadencję 1986 – 1988 wybrano Zarząd w składzie:

Prezydium Zarządu Oddziału

Przewodniczący – Krzysztof Cisek, Z-cy Przewodnicz. – Roman Drajewicz, Jan Reiss, Henryk  Żygadło, Sekretarz             – Irena Moskwa, Skarbnik – Tadeusz Charchut, Korespondent – Maria Cisowska, Członkowie : Emil Chmiel, Jan Koncewicz, Władysław Krawiec.

Członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego

Stanisław Bartman, Marian Liszka, Janusz Skarbek, Marek Urbanek, Bolesław Nowak, Władysław Kałużny.

Na kadencję 1989 – 1991 wybrano Zarząd w składzie:

Prezydium Zarządu Oddziału

Przewodniczący – Krzysztof Cisek, Z-cy Przewodnicz. – Jan Reiss, Henryk Żygadło, Sekretarz – Irena Moskwa, Z-ca Sekretarza       – Stanisław Bartman, Skarbnik – Tadeusz Charchut, Skarbnik od 1991r.- Józef Sołtys, Korespondent – Maria Cisowska, Członkowie:         Antoni Cieplak, Jan Koncewicz, Władysław Krawiec.

Członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego

Jan Skawina, Marek Urbanek, Czesław Zawadzki, Bolesław Nowak, Marian Kaszycki.

Na kadencję 1992 – 1994 wybrano Zarząd w składzie:

Prezydium Zarządu Oddziału

Przewodniczący – Krzysztof  Cisek, Z-cy Przewodnicz.- Roman Bembenik, Antoni Bosek,  Roman Szarek, Sekretarz – Władysława Superson, Z-ca Sekretarza – Irena Moskwa, Skarbnik  – Antoni Cieplak, Korespondent – Maria Cisowska, Członkowie : Tomasz Mazur, Józef Sołtys.

Członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego

Jan Koncewicz, Jan Skawina, Józef Bajda, Marek Urbanek, Bolesław Nowak, Marian Kaszycki.

Oddział liczył 1225 członków zwyczajnych .

Na kadencję 1995 – 1997 wybrano Zarząd w składzie: 

Prezydium Zarządu Oddziału

Przewodniczący – Krzysztof  Cisek, Z-cy Przewodnicz.- Antoni Bosek, Roman Szarek, Józef  Żuk, Sekretarz  – Władysława Superson, Skarbnik       – Włodzimierz Antoszewski,

Członkowie: Irena Moskwa, Tomasz Mazur,  Józef Sołtys, Maria Cisowska,

Członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego

Roman Bembenik, Józef Bajda, Antoni Cieplak, Marian Fic, Jerzy Gajdek, Marek Urbanek.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Bolesław Nowak, Z-ca Przewodnicz.- Roman Grodzicki, Sekretarz                – Alicja Szydełko, Członkowie : Tadeusz Malarz, Marta Rupar, Zofia Ciba.

Oddziałowy Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Marian Kaszycki, Z-ca Przewodnicz. – Władysław Kałużny, Sekretarz                  – Jan Skawina, Członkowie: Kazimierz Błażej, Włodzimierz Karklin, Władysław Krawiec.     

Komisje Problemowe Oddziału i ich Przewodniczący

Komisja ds. Szkolenia i Wydawnictw             – Roman  Szarek

Komisja ds. Techniki                                       – Jerzy Gajdek

Komisja ds. Zawodu                                        – Tomasz Mazur

Komisja ds. Seniorów                                      – Władysław Krawiec

Komisja ds. Imprez Stowarzyszeniowych       – Marek Urbanek

Komisja ds. Funduszu Pomocy Koleżeńskiej  – Marian Fic

Komisja ds. Młodej Kadry                               – Teresa Machaj

Oddział liczył 993 członków.

Na kadencję 1998 – 2001 wybrano Zarząd w składzie:

Prezydium Zarządu Oddziału

Prezes – Krzysztof  Cisek, Z-cy Prezesa – Antoni Bosek, Roman Szarek, Józef  Żuk, Sekretarz  – Irena Moskwa, Z-ca Sekretarza – Władysława Superson, Skarbnik – Włodzimierz Antoszewski, Członkowie : Adam Maternia, Tomasz Mazur,  Józef Sołtys.

Członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego

Maria Cisowska, Stanisław Górczyński, Krzysztof Grad, Marek Urbanek, Łucjan Pietluch, Janusz Wojdyło.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Bolesław Nowak, Z-ca Przewodnicz. – Edward Koprowicz, Sekretarz                   – Roman Grodzicki, Członkowie  : Janusz Skarbek, Stanisław Wydro, Czesław Zawadzki.

Oddziałowy Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Marian Kaszycki, Z-ca Przewodnicz. – Władysław Krawiec, Sekretarz                  – Jan Koncewicz, Członkowie  – Ludwik Kaszuba, Marian Liszka, Bronisław Cieśla.

Komisje Problemowe Oddziału i ich Przewodniczący

Komisja ds. Szkolenia                                     – Krzysztof Cisek

Komisja ds. Techniki                                       – Jerzy Gajdek

Komisja ds. Zawodu                                        – Adam Materna.

Komisja ds. Seniorów                                      – Władysław Krawiec

Komisja ds. Imprez Stowarzyszeniowych       – Marek Urbanek

Komisja ds. Funduszu Pomocy Koleżeńskiej  – Marian Fic

Komisja ds. Wydawnictw                                – Roman  Szarek

Oddział liczył 942 członków.

Na kadencję  2001 – 2004 wybrano Zarząd w składzie:

Prezydium Zarządu Oddziału

Prezes Zarządu – Krzysztof  Cisek, Z-cy Prezesa – Tomasz Mazur, Roman Szarek, Józef  Żuk, Sekretarz – Irena Moskwa, Z-ca Sekretarza – Władysława Superson, Skarbnik –  Włodzimierz Antoszewski, Członkowie : Antoni Bosek, Adam Maternia.

Członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego

Stanisław Górczyński, Jan Kasjan, Anna Lombara-Leśniak, Stanisław Nowak, Łucjan Pietluch, Wiesław Rzym, Marek Urbanek.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Bolesław Nowak, Z-ca Przewodnicz. – Edward Koprowicz, Sekretarz –                   Roman Grodzicki, Członkowie : Antoni Cieplak, Tadeusz Szczepanik, Krystyna Kokoszka,   Ryszard Michna.

Oddziałowy Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Marian Kaszycki, Z-ca Przewodnicz. – Władysław Krawiec, Sekretarz                   – Jan Koncewicz, Członkowie  : Marian Urbanik, Antoni Matrejek.

Komisje Problemowe Oddziału i ich Przewodniczący

Komisja ds. Szkolenia                                     – Krzysztof Cisek,

Komisja ds. Techniki                                       – Józef Żuk,

Komisja ds. Zawodu                                        – Adam Materna,

Komisja ds. Seniorów                                      – Marian Liszka,

Komisja ds. Imprez Stowarzyszeniowych       – Marek Urbanek,

Komisja ds. Funduszu Pomocy Koleżeńskiej  – Marian Fic,

Komisja ds. Wydawnictw                                – Roman  Szarek,

Komisja ds. Młodej Kadry                               – Artur Koguc,

Komisja ds. Ośrodków DGiK                          – Tomasz Mazur

Oddział liczył 706 członków.

Na kadencję 2004-2007 wybrano Zarząd w składzie :

Prezydium Zarządu Oddziału

Prezes Zarządu – Krzysztof Cisek ,Wiceprezesi- Antoni Bosek, Edward Koprowicz, Tomasz Mazur , Sekretarz – Irena Moskwa, Z-ca Sekretarza-Władysława Superson, Skarbnik-Włodzimierz Antoszewski, Członkowie: Roman Szarek, Marek Urbanek.

Członkowie Zarządu z wyboru imiennego:

Stanisław Górczyński, Anna Lombara-Leśniak, Wiesław Rzym, Tadeusz Szczepanik, Jacek Zachara, Józef Żuk, Z-cy : Łucjan Pieluch i Stanisław Różak.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przew.- Bolesław Nowak, Wiceprzewodn. – Roman Grodzicki, Sekretarz – Grażyna Cichoń, Członkowie: Antoni Cieplak, Andrzej Fluda, Janusz Skarbek.

Oddziałowy Sąd Koleżeński

Przewodn.- Marian Kaszycki, Z-ca Przew.- Jan Koncewicz, Sekretarz – Marian Urbanik, Członkowie : Marian Liszka, Władysław Krawiec, Antoni Matejek.

Komisje Problemowe Oddziału i ich przewodniczący:

Komisja Funduszu Pomocy Koleżeńskiej                    –  Marian Fic

Komisja ds. Imprez Stowarzyszeniowych                    –  Marek Urbanek

Komisja ds. Młodej Kadry                                           –  Artur Koguc

Komisja ds. Ośrodków Geodezyjno-Kart.                   –  Stanisław Wróbel

Komisja ds. Seniorów                                                   –  Marian Liszka

Komisja ds. Techniki                                                    –  Edward Koprowicz

Komisja ds. Wydawnictw                                             –  Roman Szarek

Komisja ds. Zawodu                                                     –  Tomasz Mazur.

Oddział liczył 598 członków.

Na kadencję 2007-2010 wybrano Zarząd w składzie :

Prezydium Zarządu Oddziału

Prezes Zarządu – Krzysztof Cisek ,Wiceprezesi –  Antoni Bosek, Edward Koprowicz ,Tomasz Mazur, Sekretarz – Irena Moskwa, Z-ca Sekretarza – Władysława Superson, Skarbnik -Andrzej Fluda, Członek: Marek Urbanek.

Członkowie Zarządu z wyboru imiennego:

Jacek  Bryl, Artur Koguc, Anna Lombara- Leśniak, Wiesław Rzym, Zbigniew Sebzda, Jacek Zachara, Bogusław Żak, Zastępcy Członków: Jolanta Lemisz, Maciej Lipski, Zofia Walczyk.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przew. – Józefa Grodzicka, Sekretarz -Józef Chruszczyński , Członkowie : Bolesław Nowak, Zdzisław Obłój, Jan Worek, Stanisław Czarnik, Zdzisław Stępień .

Oddziałowy Sąd Koleżeński

Przewodn.- Marian Fic, Z-ca Przew.- Roman Grodzicki., Sekretarz -Marian Liszka, Członkowie : Łucjan Pietluch, Marian Urbanik, Antoni Matrejek, Marian Mituś.

Komisje Problemowe Oddziału i ich przewodniczący:

Komisja Funduszu Pomocy Koleżeńskiej                 –   Marian Fic

Komisja ds. Imprez Stowarzyszeniowych                 –   Marek Urbanek

Komisja ds. Ośrodków Geodezyjno-Kart.                –   Stanisław Wróbel

Komisja ds. Seniorów                                                –   Marian Liszka

Komisja ds. Techniki                                                 –   Edward Koprowicz

Komisja ds. szkolenia                                                –   Krzysztof Cisek

Komisja ds. Zawodu                                                  –   Tomasz Mazur.

Oddział liczył 570 członków.

Na kadencję 2010 – 2013 wybrano Zarząd w składzie :

Prezydium Zarządu Oddziału

Prezes Zarządu – Krzysztof Cisek ,Wiceprezesi – Antoni Bosek, Andrzej Fluda, Tomasz Mazur, Sekretarz – Irena Moskwa, Z-ca Sekretarza – Monika Balawejder, Skarbnik -Marek Urbanek, Członkowie: Józef Chruszczyński, Władysława Superson, Zdzisław Obłój.

Członkowie Zarządu z wyboru imiennego:

Marcin Bęben, Jacek Bryl, Artur Koguc, Maciej Lipski, Wiesław Rzym, Jacek Zachara.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przew.- Józef Chruszczyński , Zastępca – Bolesław Nowak, Sekretarz – Jacek Szluz, Członkowie : Jan Worek, Jan Koniuch, Stanisław Czarnik.

Oddziałowy Sąd Koleżeński

Przewodn.- Marian Fic., Z-ca Przew.- Grażyna Cichoń, Sekretarz- Marian Liszka, Członkowie: Łucjan Pietluch, Marian Urbanik, Stanisław Górczyński.

Komisje Problemowe Oddziału i ich przewodniczący:

Komisja Funduszu Pomocy Koleżeńskiej                       –  Marian Fic

Komisja ds. Imprez Stowarzyszeniowych                       –  Marek Urbanek

Komisja ds. Ośrodków Geodezyjno-Kart.                      –  Stanisław Wróbel

Komisja ds. Seniorów                                                      –  Marian Liszka

Komisja ds. Techniki                                                       –  Andrzej Fluda

Komisja ds. Szkolenia                                                     –   Krzysztof Cisek

Komisja ds. Zawodu                                                         –  Tomasz Mazur.

Oddział liczył 561 członków.

Na kadencję 2013 – 2017  wybrano Zarząd w składzie :

Prezydium Zarządu Oddziału

Prezes Zarządu – Krzysztof Cisek , Wiceprezesi- Antoni Bosek, Zdzisław Obłój, Marcin Bęben, Sekretarz – Irena Moskwa, Z-ca Sekretarza Monika Balawejder, Skarbnik – Marek Urbanek, Członkowie: Andrzej Fluda, Karol Ożóg.

Członkowie Zarządu z wyboru imiennego:

Marek Balawejder, Diana Bar, Antoni Cieplak, Andrzej Fluda, Maciej Lipski, Andrzej Miąsik, Wojciech Musz, Władysława Superson , Z-cy Członków: Magdalena Chrząstek, Jolanta Lemisz, Stanisław Adamczyk.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przew.- Józef Chruszczyński, Zastępca – Bolesław Nowak, Sekretarz – Jacek Szluz, Członkowie : Jan Worek, Jan Koniuch, Stanisław Czarnik

Oddziałowy Sąd Koleżeński

Przewodn.- Marian Fic, Z-ca Przew. – Grażyna Cichoń, Sekretarz – Marian Liszka, Członkowie : Łucjan Pietluch, Marian Urbanik, Stanisław Górczyński.

Komisje Problemowe Oddziału i ich przewodniczący:

Komisja Funduszu Pomocy Koleżeńskiej                         –  Marian Fic

Komisja ds. Imprez Stowarzyszeniowych                         –  Marek Urbanek

Komisja ds. Ośrodków Geodezyjno-Kart.                        –   Stanisław Wróbel

Komisja ds. Seniorów                                                        –  Marian Liszka

Komisja ds. Techniki                                                         –  Andrzej Fluda

Komisja ds. Szkolenia                                                        –  Krzysztof Cisek

Komisja ds. Zawodu                                                          –  Tomasz Mazur.

Oddział liczył 327 członków zwyczajnych oraz 4 wspierających.

Na kadencję 2017 – 2021  wybrano Zarząd w składzie :

Prezydium Zarządu Oddziału

Prezes Oddziału  – Antoni Bosek, Wiceprezesi – Stanisław Adamczyk, Zdzisław Obłój, Zofia Walczyk, Sekretarz – Monika Balawejder, Skarbnik – Andrzej Miąsik , od 2018 r. Bogusława Fac, Członkowie: Andrzej Fluda, Karol Ożóg.

Członkowie Zarządu z wyboru imiennego:

Jan Fus, Mieczysław Kapustka, Halina Kwiecień, Jolanta Lemisz, Wojciech Tylko. Zastępca – Stanisław Skalski.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przew.- Józef Chruszczyński, Zastępca – Jacek Fura, Sekretarz – Julian Sawa, Członkowie :

Jan Worek, Bogusława Fac ( do 2018 r.), Mieczysław Rodzeń.

Oddziałowy Sąd Koleżeński:

Przewodn.- Kazimierz Krajewski, Z-ca Przew.- Marian Liszka, Członkowie : Łucjan Pietluch, Stanisław Łobos, Z-ca Członka – Eugeniusz Krupa.

Komisje Problemowe Oddziału i ich przewodniczący:

Komisja Funduszu Pomocy Koleżeńskiej i Seniorów            –  Kazimierz Krajewski

Komisja ds. Imprez Stowarzyszeniowych                              –  Zdzisław Obłój

Komisja ds. Młodej Kadry                                                      –  Monika Balawejder

Komisja ds. Szkolenia                                                             –  Antoni Bosek

Komisja ds. Zawodu i Techniki                                              –  Stanisław Adamczyk.

Oddział liczy obecnie 266 członków.

                       POCZET  PREZESÓW  ODDZIAŁU  SGP  W RZESZOWIE

           ♦  Józef Bieniasz 1947-1949, 1952-1953 ( dwie kadencje)

           ♦  Zygmunt Wierzyński 1950-1951, 1954-1955 ( dwie kadencje)

           ♦  Antoni Wojtyś 1951-1952

           ♦  Leopold Kiersnowski 1955-1956

           ♦  Kazimierz Tarajko 1956-1958, 1961-1967,1968-1970 ( trzy kadencje)

           ♦  Witold Szymczyk 1959-1961

           ♦  Emil Chmiel 1971-1973,1974-1976 ( dwie kadencje)

           ♦  Krzysztof Cisek 1977 – 2017 ( trzynaście kadencji)

           ♦  Antoni Bosek 2017 – 2022

Na tle zarysu historycznego dziejów geodezji polskiej pokazano w możliwie największym skrócie rolę i działalność Zarządu Oddziału SGP w Rzeszowie.

Przez pół wieku Oddział Rzeszowski SGP wypracował swoisty klimat koleżeństwa, kontynuowania tradycji, które przejęte zostały od naszych niezapomnianych kolegów; Bieniasza, Pańki, Wierzyńskiego, Tarajki, Wojtysia, Łukszy, Krechela, Nawrockiego i wielu innych.

„(…) Zawsze z tej samej życiodajnej strugi czerpiemy napój, co pragnienie gasi,

       żywi nas zasób pracy plemion długiej, ich miłość, sława istnienie nam krasi,

       a z naszych czynów i naszej zasługi korzystać będą znów następcy nasi”

                                                     Adam Asnyk  – sonet XIII ( Nad głębiami)